Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

Adóhatósági ügyek

Adóhatósági ügyek


Alapeljárás
Alkalmazott jogszabályok  
A hatáskört megállapító jogszabályok:
 
Általános információk
Hatáskör címzettje:
Budapest Főváros Főjegyzője
Átruházott hatáskör esetén eljáró hatáskört ténylegesen gyakorló, az ügyet elintéző belső szervezeti egység:

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztály
 
 
A hatáskör megnevezése:

    I. fokú adóhatósági hatáskör

  • helyi iparűzési adó,
  • idegenforgalmi adó ( XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. és XXIII. kerület közigazgatási területe, továbbá külön törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében),
  • építményadó (a külön törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget területe tekintetében)

  • termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó ügyekben.
 
Az adókötelezettségek teljesítését az Adó Főosztály az internes oldalain közzétett elektronikus szolgáltatásokkal támogatja:
 
 
Az ügyet intéző belső szervezeti egységAdó Főosztály
Ügyintéző(k) adatai
A főosztályvezető, illetve osztályvezető által kijelölt köztisztviselő *411-7000 (központi számon)
Ügyfélfogadás
Adó Főosztály Ügyfélszolgálati Iroda
Címe: 1052 Budapest, V. ker. Bárczy I. u. 1-3.
Telefon:*411-7000 (központi szám)
 

Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő, szerda: 8.00-18.00
Kedd, csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00 óráig
Ügyfél
Az a személy, akinek, illetve amelynek adókötelezettségét adót, költségvetési támogatást megállapító törvény  vagy önkormányzati rendelet írja elő.
Kérelem, az engedély kiadásának kezdeményezése
Benyújtásának helye:
 
 

A kérelem benyújtására nyitva álló határidő:
- a fizetési halasztási, részletfizetési, adómérséklési kérelem határidőhöz nem kötött,

- adóelőleg módosítási kérelem esetén az esedékesség időpontja (március 15., szeptember 15.),
- végrehajtási kifogás: a sérelmezett intézkedés vagy annak elmaradásának tudomására jutásától számított 15 nap.
 
Kérelem benyújtásának módjai
Az adóhatósághoz a kérelmet elektronikus úton kell előterjeszteni, a szóban előadott kérelmet jegyzőkönyvezni kell. Egyes kérelmek (adóigazolási kérelem, adóelőlegmérséklési kérelem, túlfizetés átvezetése, másolati kérelem, stb.) formalizáltak és rendelkezésre állnak a főosztály honlapján: https://ssl.budapest.hu/web_hair/
Egyéb, formailag kötetlen kérelem az E-papír szolgáltatás segítségével nyújtható be: https://epapir.gov.hu/
Kérelem kötelező tartalmi elemei
A kérelmező neve, székhelye/lakóhelye, adószáma, adószámla-azonosítója, a kérelem indoka.
A kérelem mellékletei
A kérelemhez mellékelni lehet olyan iratmásolatot, mely a kérelem alátámasztására szolgál és nem áll az adóhatóság rendelkezésére.
Az eljárás illetéke/díja 1. Illetékmentes elsőfokú eljárás:   adóigazolás kiadása, adóelőleg mérséklése, adótúlfizetés visszautalása, adótúlfizetés átvezetése, adószámla egyeztetése, tévesen felszámított késedelmi, vagy önellenőrzési pótlék törlése iránti kérelmek, az adóbevallás másolata.   2. Illetékköteles eljárások:   a gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10.000 forint, a másolati, kivonati illeték összege oldalanként 100.-Ft a jogorvoslati eljárás illetéke (lásd: jogorvoslati eljárásnál).   3. Az illeték megfizetése: Az eljárás illetékét - a másolat illetékének kivételével -, valamint az adóhatóság határozata, végzése és végrehajtási cselekménye ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárásellen benyújtott fellebbezés illetékét a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012-0 3470000 számú közigazgatási eljárási illeték beszedési számlára kell megfizetni az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg. Az illeték összegét banki átutalással, vagy kizárólag az Ügyfélszolgálati Irodánkban beszerezhető készpénz - átutalási megbízás útján kell megfizetni.
Figyelmeztetés/megjegyzés
A másolati illeték kivételével illetékbélyeg nem használható fel.
Ügyintézési folyamat leírása
Az adóigazgatási eljárás kérelemhez kötött. A kérelmet elektronikus úton kell benyújtani. Az eljárás kezdeményezője az adózó, az adófizetésre kötelezett, vagy képviselője, meghatalmazottja, továbbá az ügy érintettje lehet.
 
Írásbeli kérelem nélkül is intézhető ügy az Ügyfélszolgálati Irodában:
  • általános felvilágosítás kérése az iparűzési és idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekről,
  • nyomtatvány-kitöltési szabályok tisztázása,
  • adószámla egyeztetése.
 
Kérelem alapján az Ügyfélszolgálati Irodában intézhető ügyek:
  • iratmásolat igénylése,
  • meghatalmazás bejelentése.
 
További részletes információk: https://ssl.budapest.hu/web_hair/
Ügyintézési határidő
Az általános határidő 30 nap, melybe a hiánypótlás kiküldésétől, a teljesítéséig eltelt idő nem számít bele.
Igénybe vehető elektronikus program közvetlen eléréseElektronikus kérelmek, elektronikus bevallás, elektronikus bejelentkezés/változás-bejelentés, elektronikus adószámla-lekérdezés, webcím: https://ssl.budapest.hu/web_hair/

Jogorvoslati eljárás
Fellebbezés benyújtására jogosultak
Fellebbezés benyújtására az jogosult, akire a döntés rendelkezést tartalmaz.
Fellebbezés benyújtása
Az adóhatóság első fokú határozata, végzése ellen általános szabályként a közléstől számított 15 napon belül a Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett, de a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.
 

A fellebbezési eljárás során hozott döntést az eljáró hatóság a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztálya útján közli a fellebbezővel és azokkal, akikkel az elsőfokú döntést közölték.
 
A végrehajtási eljárás során az Adó Főosztály törvénysértő intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen az adós, a behajtást kérő, a behajtást kérő hatóság, illetve az, akinek a végrehajtás jogát vagy jogos érdekét sérti - a sérelmezett intézkedés vagy annak elmaradásának tudomására jutásától számított 15 napon belül - a végrehajtást foganatosító elsőfokú adóhatóságnál végrehajtási kifogást terjeszthet elő
Fellebbezés benyújtásának módjai
Az E-papír szolgáltatás segítségével:
https://epapir.gov.hu/
Fellebbezés kötelező tartalmi elemei
A fellebbezést indokolni kell, új tényt, körülményt is elő lehet adni, kivéve amelyről adózónak a döntés meghozatala előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő, a tényre nem hivatkozott..
Fellebbezés illetéke
Az első fokú határozat elleni fellebbezés illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha az eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.
 
A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 15.000 forint, legfeljebb 500.000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15.000 forint.
 
A végzés elleni fellebbezésért 3.000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni.
 
A végrehajtási kifogás illetéke 5.000 forint, a végrehajtási kifogás ellen hozott végzés elleni fellebbezés esetében:10.000 forint.
Az eljárási illetéket a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012-03470000 számú közigazgatási eljárási illeték beszedési számlájára kell átutalni/befizetni.
Fellebbezés elbírálási határideje
Felügyeleti intézkedés iránti kérelem egy alkalommal, a döntés véglegessé válásától számított egy éven belül nyújtható be. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

Bírósági eljárás
Bírósági kereset benyújtására jogosultak
Az adózó - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen indíthat közigazgatási pert. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.
Bírósági kereset benyújtása
Az Adó Főosztály jogerős határozatának/végzésének felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással lehet kérni a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól a II. fokon határozatot hozó Budapest Főváros Kormányhivatala elleni kereset indításával.

Közzététel dátuma: 2018.05.17