Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
1659/2016.(12.07.)ügyrendi határozatNem fogadja el az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványt.
1660/2016.(12.07.)ügyrendi határozatA Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy – jelen napirendet követően – az alábbi napirendi pontok tárgyalásával folytatja ülését: 39. Javaslat kulturális szervezetek támogatására; 45. Javaslat a Pannon Park projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint tájékoztató az azzal párhuzamosan futó fejlesztésekről; 46. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására; 47. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására; 57. Fővárosi garanciavállalás a Budapesten megrendezésre kerülő 2017. évi FINA Masters Világbajnoksághoz; 63. Javaslat a VEKOP-5.3.1-15 jelű pályázatokhoz kapcsolódó döntések meghozatalára; 64. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a NIF Zrt.-vel.
1661/2016.(12.07.)ügyrendi határozatÚgy dönt, hogy nem kíván szót adni Budapest főépítésze részére.
1662/2016.(12.07.)érdemi határozatNem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a beterjesztett 1-6. döntési javaslatok helyére az alábbi határozati javaslat lép: A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az előterjesztett határozati javaslatokról és a rendelet-tervezetről [Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) – a BudaPart - Kopaszi-gát fejlesztés megvalósításával összefüggő – eseti módosításáról] abban az esetben fog döntést hozni, amennyiben az ingatlanok TSZT és FRSZ módosításával összefüggő ingatlan-értéknövekedési adóról szóló fővárosi rendeletet (IÉN Rendelet) a Közgyűlés elfogadta. Felkéri a főpolgármestert, hogy a fővárosi IÉN Rendeletet készítse elő azzal a tartalommal, hogy az FSZT és FRSZ módosításával összefüggő teljes értéknövekedést az ingatlan tulajdonosa adóként köteles megfizetni, és a rendelet-tervezetet terjessze a Közgyűlés 2017. januári ülése elé. Határidő: 2017. január 31. Felelős: Tarlós István”.
1663/2016.(12.07.)érdemi határozatÚgy dönt, hogy a Budapest XI. kerület, Lágymányosi-öböl melletti BudaPart - Kopaszi-gát fejlesztés megvalósításával összefüggésben környezeti vizsgálat és értékelés kidolgozását nem tartja szükségesnek.
1664/2016.(12.07.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntés környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.
46/2016.(12.29.)rendeletMegalkotja 46/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest XI. kerület, Lágymányosi-öböl melletti BudaPart - Kopaszi-gát fejlesztést érintő területre vonatkozóan az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
1665/2016.(12.07.)érdemi határozatA Budapest XI. kerület, Lágymányosi-öböl melletti BudaPart - Kopaszi-gát fejlesztést érintő területre vonatkozóan az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Fővárosi településszerkezeti terv mellékletét képező 1:10 000 méretarányú szerkezeti tervlap 1. területfelhasználás 65-411 és 65-413 szelvénye és az 1:10 000 méretarányú szerkezeti tervlap 3b. az épített környezet értékeinek védelme, épített környezet védelmével kapcsolatos magassági korlátozások területi lehatárolása 65-411 és 65-413 szelvénye az előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.
1666/2016.(12.07.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.
1667/2016.(12.07.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az állami főépítész hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát, az eljárásban részt vevő államigazgatási szervet, valamint Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.
1668/2016.(12.07.)érdemi határozatJóváhagyja, megköti a 019-es sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés mellékletét képező településrendezési szerződést a Kopaszi-gát Korlátolt Felelősségű Társasággal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
elöterjesztés_jav.docx
Mellékletek
1. melléklet.docx
2. melléklet_táblázat.docx
3. melléklet_Rendelettervezet.docx
5. melléklet_Hatásvizsgálat.docx
FRSZ_1.mell_411.pdf
FRSZ_1.mell_413.pdf
FRSZ_2. mell.pdf
FRSZ_3. mell.pdf
TSZT_1_411.pdf
FRSZ_1.mell_413.pdf
TSZT_1_413.pdf
TSZT_3_411.pdf
TSZT_3_413.pdf
modind kopaszi.pdf
et. kieg.- Kopaszi 015.pdf
kieg kopaszi 019.pdf
településrendezési szerz..pdf
mellékletek 1-12.pdf


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től