Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Pályázat a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (1064 Budapest, Rózsa utca 67.) pénzügyi munkakör mellett gazdasági vezetőbeosztás ellátására

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:   Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott feladatok ellátása. Az intézmény működésével összefüggő, a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenység irányítása, szervezése és ellenőrzése, az államháztartási törvényben foglalt vonatkozó feladatok ellátása, ezen belül különös tekintettel:   a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, a gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, az intézmény éves pénzügyi tervének, éves beszámolójának, havi zárlati kimutatásainak, időszakos pénzforgalmi és mérleg-jelentéseinek elkészítése, a pénzügyi terv és a beszámoló adatai valódiságának biztosítása, bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvényesítése.
Állás FPH016/2244/2018.
Pályázati feltételek:   az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően: felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie. a gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, rendelkeznie kell felhasználói szintű MS Office (irodai) alkalmazások ismerettel, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.   A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:   legalább 5 éves gazdasági vezetői gyakorlat egy legalább 800 millió Ft előirányzattal rendelkező államháztartási szervnél, szociális intézményben szerzett tapasztalat.   Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű döntési képesség, kiemelkedő kommunikációs és tárgyalóképesség, szakma iránti elkötelezettség.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:   részletes önéletrajz az eddigi szakmai tevékenység ismertetésével,  motivációs levél, mely tartalmazza a pályázó – feladatellátáshoz kapcsolódó – szakmai programját,  a szakmai végzettséget igazoló okirat hiteles másolatai (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetben való bemutatása),  az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba való felvétel igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély hitelesített másolata,  a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat,  a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt) 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,  a közalkalmazott jogviszony 4 hónapos próbaidejének elfogadására vonatkozó nyilatkozat,  nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,  nyilatkozat arról, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről igazolás
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő Közalkalmazotti munkakör: pénzügyi előadó A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, várhatóan 2018. szeptember 25. napjától 2023. szeptember 24. napjáig. A munkavégzés helye: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona; 1064 Budapest, Rózsa utca 67.   A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg pénzügyi előadó közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, illetve a kinevezést megelőző egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. A vezető beosztás ellátására szóló megbízás várhatóan 2018. szeptember 25. napjától 2023. szeptember 24. napjáig terjedő, határozott időre szól, a fennálló vagy a megbízással egyidejűleg az érvényesen pályázó képesítésének megfelelő pénzügyi előadó munkakörbe történő kinevezéssel létrejövő közalkalmazotti jogviszony mellett. Illetmény és juttatások megállapítására a Kjt., és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelemi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján kerül sor. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 14.   A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül. A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után az alakilag megfelelő pályázatot benyújtott jelentkezőket eseti bizottság meghallgatja, majd a bizottság javaslatát mérlegelve a szakmai területért felelős főpolgármester-helyettes dönt a nyertes pályázó személyét illetően. A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázatokat a Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály a pályázó részére visszaküldi.   A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.     A pályázati kiírás közzétételének helye: A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldala. Budapest Főváros Önkormányzata honlapja: http://budapest.hu   A pályázat készítéséhez szükséges további információt ad: Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály: 06 1 327-1190 Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály: 06 1 999 8288
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály (1052 Budapest, V. Városház u. 9-11. III. em. 441.) személyesen munkanapokon, 9.00-14.00 óra között 2018.09.14 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő Közalkalmazotti munkakör: pénzügyi előadó A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, várhatóan 2018. szeptember 25. napjától 2023. szeptember 24. napjáig. A munkavégzés helye: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona; 1064 Budapest, Rózsa utca 67.   A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg pénzügyi előadó közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, illetve a kinevezést megelőző egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. A vezető beosztás ellátására szóló megbízás várhatóan 2018. szeptember 25. napjától 2023. szeptember 24. napjáig terjedő, határozott időre szól, a fennálló vagy a megbízással egyidejűleg az érvényesen pályázó képesítésének megfelelő pénzügyi előadó munkakörbe történő kinevezéssel létrejövő közalkalmazotti jogviszony mellett. Illetmény és juttatások megállapítására a Kjt., és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelemi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján kerül sor. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 14.   A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül. A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után az alakilag megfelelő pályázatot benyújtott jelentkezőket eseti bizottság meghallgatja, majd a bizottság javaslatát mérlegelve a szakmai területért felelős főpolgármester-helyettes dönt a nyertes pályázó személyét illetően. A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázatokat a Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály a pályázó részére visszaküldi.   A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.     A pályázati kiírás közzétételének helye: A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldala. Budapest Főváros Önkormányzata honlapja: http://budapest.hu   A pályázat készítéséhez szükséges további információt ad: Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály: 06 1 327-1190 Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály: 06 1 999 8288
Dokumentumok
Fájl Leírás
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.09.05