Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Budapest Főváros Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona(1064 Budapest, Rózsa utca 67.) pénzügyi munkakö

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
 
Állás
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:   Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott feladatok ellátása. Az intézmény működésével összefüggő, a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenység irányítása, szervezése és ellenőrzése, az államháztartási törvényben foglalt vonatkozó feladatok ellátása, ezen belül különös tekintettel:   a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, a gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, az intézmény éves pénzügyi tervének, éves beszámolójának, havi zárlati kimutatásainak, időszakos pénzforgalmi és mérleg-jelentéseinek elkészítése, a pénzügyi terv és a beszámoló adatai valódiságának biztosítása, bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvényesítése.
Pályázati feltételek:   az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően: felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie. a gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, rendelkeznie kell felhasználói szintű MS Office (irodai) alkalmazások ismerettel, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.   Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű döntési képesség, kiemelkedő kommunikációs és tárgyalóképesség, szakma iránti elkötelezettség.  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:   legalább 5 éves gazdasági vezetői gyakorlat egy legalább 800 millió Ft előirányzattal rendelkező államháztartási szervnél, szociális intézményben szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:   részletes önéletrajz az eddigi szakmai tevékenység ismertetésével,  motivációs levél, mely tartalmazza a pályázó – feladatellátáshoz kapcsolódó – szakmai programját,  a szakmai végzettséget igazoló okirat hiteles másolatai (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetben való bemutatása),  az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba való felvétel igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély hitelesített másolata,  a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat,  a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt) 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,  a közalkalmazott jogviszony 4 hónapos próbaidejének elfogadására vonatkozó nyilatkozat,  nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,  nyilatkozat arról, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről igazolás
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő Közalkalmazotti munkakör: pénzügyi előadó A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, várhatóan 2018. 06. 15. napjától 2023. 06. 14. napjáig. A munkavégzés helye: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona; 1064 Budapest, Rózsa utca 67.   A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, illetve a kinevezést megelőző egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. A vezető beosztás ellátására szóló megbízás várhatóan 2018. 06. 15. napjától 2023. 06. 14. napjáig terjedő, határozott időre szól, a fennálló vagy a megbízással egyidejűleg az érvényesen pályázó képesítésének megfelelő pénzügyi előadó munkakörbe történő kinevezéssel létrejövő közalkalmazotti jogviszony mellett. Illetmény és juttatások megállapítására a Kjt., és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelemi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján kerül sor.   A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után az alakilag megfelelő pályázatot benyújtott jelentkezőket eseti bizottság meghallgatja, majd a bizottság javaslatát mérlegelve a szakmai területért felelős főpolgármester-helyettes dönt a nyertes pályázó személyét illetően. A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázatokat a Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály a pályázó részére visszaküldi.   A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.   A pályázati kiírás közzétételének helye: A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldala.   A pályázat készítéséhez szükséges további információt ad: Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály: 06 1 327-1190 Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály: 06 1 999 8288
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
2018.05.31
A pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának címezve (1052 Budapest, V. Városház u. 9-11. III. em. 441.) személyesen vagy megbízott útján, munkanapokon, 9.00-14.00 óra között.  Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (1064 Budapest, Rózsa utca 67.) gazdasági vezetői pályázata”.  
2018.06.14 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő Közalkalmazotti munkakör: pénzügyi előadó A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, várhatóan 2018. 06. 15. napjától 2023. 06. 14. napjáig. A munkavégzés helye: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona; 1064 Budapest, Rózsa utca 67.   A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, illetve a kinevezést megelőző egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. A vezető beosztás ellátására szóló megbízás várhatóan 2018. 06. 15. napjától 2023. 06. 14. napjáig terjedő, határozott időre szól, a fennálló vagy a megbízással egyidejűleg az érvényesen pályázó képesítésének megfelelő pénzügyi előadó munkakörbe történő kinevezéssel létrejövő közalkalmazotti jogviszony mellett. Illetmény és juttatások megállapítására a Kjt., és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelemi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján kerül sor.   A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után az alakilag megfelelő pályázatot benyújtott jelentkezőket eseti bizottság meghallgatja, majd a bizottság javaslatát mérlegelve a szakmai területért felelős főpolgármester-helyettes dönt a nyertes pályázó személyét illetően. A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázatokat a Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály a pályázó részére visszaküldi.   A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.   A pályázati kiírás közzétételének helye: A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldala.   A pályázat készítéséhez szükséges további információt ad: Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály: 06 1 327-1190 Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály: 06 1 999 8288
Dokumentumok
Fájl Leírás
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.04.06