Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Budapest Főváros Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. §-a alapjánpályázatot hirdet aBudapesti Művelődési Központ (1119 Budapest, Etele út 55.) igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátásá

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A Budapesti Művelődési Központ (továbbiakban: BMK) feladata:   a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 43/1998. (IX.24.) Főv. Kgy. rendelet alapján a fővárosi közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató feladatok ellátása; a Főváros kulturális/közművelődési, szabadidős és felnőttképzési tevékenységét segítő informatikai szolgáltatások működtetése, fejlesztése; közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzések, minőségbiztosítási és fejlesztő programok készítése és koordinálása; közművelődési szakemberek szakmai továbbképzésének szervezése, szakmai tanácsadás biztosítása; részvétel és együttműködés a fővárosi, regionális, országos és nemzetközi közművelődési folyamatokban, fejlesztésekben és a hagyományok ápolásában.   Az igazgató feladata: az intézmény eredményes szakmai feladatellátásának biztosítása, irányítása, fejlesztése, ellenőrzése; az intézmény középtávú programjának és éves munkaterveinek kidolgozása és megvalósítása; a szervezeti és működési szabályzat alapján, a feladatok megvalósításához szükséges működési rend kialakítása; a tárgyi, anyagi, szervezeti és személyi feltételek biztosításához szükséges vezetői döntések meghozatala és végrehajtásuk koordinációja; vezetői munkája mellett, szükség szerint, a kinevezésében meghatározott közalkalmazotti munkakörből adódó feladatok ellátása; az intézmény gazdasági stabilitásának biztosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a Fővárosi Közgyűlés 290/2015. (03.23.) számú határozata szerint, a feladatot ellátó Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gazdasági szervezetével való együttműködés alapján; külső pénzügyi források felkutatása, új pályázati programok megvalósítása, a fenntartási kötelezettséggel járó pályázatok folytatásának és lezárásának biztosítása; a fővárosi, regionális, hazai és nemzetközi közművelődési és felnőttképzési kapcsolatrendszerének fejlesztése; amennyiben a fenntartó új székhely kijelölésével kapcsolatosan hoz döntést, az új helyszín tervezésében való szakmai részvétel, az új intézményi profil és szervezeti struktúra kidolgozása.
Állás FPH016/97/2018.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:   az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elemzés és program (Kjt. 20/A. § (5) bek. a) pont); különös tekintettel az alapító okiratban is megfogalmazott, az ifjúságot segítő közművelődési elképzelésekre; az intézményre vonatkozó feladat meghatározás alapján kidolgozott, a megbízás időtartamára vonatkozó fejlesztési elképzelések; az intézmény gazdálkodására vonatkozó elképzelések ismertetése; a humán erőforrás koordinálására vonatkozó elképzelések ismertetése; részletes szakmai önéletrajz; a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetben való bemutatása); három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll közlevéltárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat; nyilatkozat arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszűnteti; a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejének elfogadására vonatkozó nyilatkozat, nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.    A csatolandó dokumentumok egyszeri hiánypótlására a beadást követő két munkanapon belül van lehetőség.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Pályázati feltételek:   A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-ának (1) bekezdésében, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (Vhr.) 6/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki a) rendelkezik aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel, b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez. a Vhr. 2. § (3) bekezdése alapján a magasabb vezető beosztás ellátásához magyar nyelvtudás szükséges; Budapest kulturális-közművelődési rendszerének ismerete; a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdése alapján büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem állhat közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; továbbá a munkakör betöltéséhez jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel rendelkezik, középfokú komplex C típusú idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, a szakterületen szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat, a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egyetemi szintű szakirányú végzettség informatikai jártasság andragógiai tapasztalat tudományos tevékenység.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő   A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, várhatóan 2018. 09. 01. napjától 2023. 08. 31. napjáig.   A munkavégzés helye: Budapesti Művelődési Központ (1119 Budapest, Etele út 55.)   A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (2) bekezdés szerint a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közművelődési szakember közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A Vhr. 6/G. § alapján közművelődési intézmény, múzeum, könyvtár vagy a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti általános levéltár (a továbbiakban: általános levéltár) vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A kinevezésben 4 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
2018.03.29
A benyújtás helye, módja: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályán (1052 Budapest, Városház u. 9-11., III. emelet 441-es szoba) személyesen, munkanapokon 9.00-14.00 óra között. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat főigazgatói álláshely betöltésére”.   A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés dönt az intézményvezető személyét illetően, a pályázati határidő lejártát követő első ülésén. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.   A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.   A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály 061 999-8288-as vagy a Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály 061 327-1113-as telefonszámán kérhető.
2018.04.30 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő   A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, várhatóan 2018. 09. 01. napjától 2023. 08. 31. napjáig.   A munkavégzés helye: Budapesti Művelődési Központ (1119 Budapest, Etele út 55.)   A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (2) bekezdés szerint a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közművelődési szakember közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A Vhr. 6/G. § alapján közművelődési intézmény, múzeum, könyvtár vagy a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti általános levéltár (a továbbiakban: általános levéltár) vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A kinevezésben 4 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.02.22