Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona (2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátása

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért; irányítja, összehangolja az intézmény működését, ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó vezető beosztású dolgozók munkáját; ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belső szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.  
Állás FPH016/97/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Pályázati feltételek: felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 12. pontjában intézményvezetőre meghatározott képzettségek valamelyike és a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésben foglaltak szerinti, legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn; büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, a magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik. Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű döntési képesség, kiemelkedő kommunikációs és tárgyalóképesség, szakma iránti elkötelezettség.
Előnyök: idősgondozásban szerzett szakmai tapasztalat vezetői gyakorlat szociális szakvizsga 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai életrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program (Kjt. 20/A. § (5) bek. a) pont), a végzettséget igazoló okiratok másolata (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetben való bemutatása), szakmai gyakorlat igazolása, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat, nyilatkozat arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti, a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejének elfogadására vonatkozó nyilatkozat, nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,  nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.   A csatolandó dokumentumok egyszeri hiánypótlására a beadást követő két munkanapon belül van lehetőség.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő   A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, várhatóan 2018. szeptember 15. napjától 2023. szeptember 14. napjáig.   A munkavégzés helye: Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona (2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.) Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.   A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2018. szeptember 15.   A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti mentálhigiénés munkatárs munkakörbe kinevezhető. A kinevezésben 4 hónap próbaidő kikötésére kerül sor. A vezetői megbízással rendelkező személy a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére köteles.   A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a szakmai bizottság véleményét figyelembe véve a Fővárosi Közgyűlés dönt az intézményvezető személyét illetően. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.   A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.   A pályázattal kapcsolatos további információt ad: Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Közegészségügyi Osztály: 06 1 327-1190 Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály: 06 1 999-8288  
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
2018.02.28
A benyújtás helye, módja: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályán (1052 Budapest, Városház u. 9-11., III. emelet 441-es szoba) személyesen, munkanapokon 9.00-14.00 óra között. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat intézményvezetői álláshely (Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.) betöltésére”.
2018.04.30 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő   A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, várhatóan 2018. szeptember 15. napjától 2023. szeptember 14. napjáig.   A munkavégzés helye: Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona (2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.) Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.   A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2018. szeptember 15.   A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti mentálhigiénés munkatárs munkakörbe kinevezhető. A kinevezésben 4 hónap próbaidő kikötésére kerül sor. A vezetői megbízással rendelkező személy a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére köteles.   A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a szakmai bizottság véleményét figyelembe véve a Fővárosi Közgyűlés dönt az intézményvezető személyét illetően. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.   A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.   A pályázattal kapcsolatos további információt ad: Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Közegészségügyi Osztály: 06 1 327-1190 Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály: 06 1 999-8288  
Dokumentumok
Fájl Leírás
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.01.25