Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Budapest Főváros Levéltára (1139 Budapest, Teve u. 3-5.) főigazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátása

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A Budapest Főváros Levéltára (továbbiakban: Fővárosi Levéltár) feladata:   a köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvénynek megfelelően az őrzött, valamint gyűjtőkörének és illetékességi körének megfelelően átvett levéltári iratok biztonságos megőrzése, rendezése, nyilvántartása, kezelése és feldolgozása; az őrizetében lévő iratok állagának megóvása; elsősorban Budapest történetének feldolgozásához kapcsolódó levéltári és történettudományi kutatások végzése és azok eredményeinek közzététele; az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény figyelembe vételével a levéltári anyag kutathatóságának biztosítása; a szolgáltató és a nyitott levéltári stratégia jegyében a lakosság számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése, közművelődési és levéltár népszerűsítő közoktatási programok megvalósítása; az elektronikus-levéltári projekt fenntartásával összefüggő feladatok; a nemzetközi szakmai kapcsolatok gondozása.     A főigazgató feladata:   a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátása, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése; a költségvetési szerv eredményes működtetése, a fenntartó által biztosított támogatás és egyéb források bevonásával; a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítése; Budapest történetére és területére vonatkozó anyagok gyűjtésének, feldolgozásának és kutatásának, valamint a levéltárosi tevékenység fejlesztésének irányítása; az Elektronikus levéltár fenntartási kötelezettségéből adódó feladatok irányítása; a levéltár szakmai munkáját segítő pályázatokon való részvétel elősegítése; a hazai és nemzetközi pályázati projektekkel összefüggő feladatok, elszámolási és fenntartási kötelezettségek biztosítása; az intézmény működésének biztonságos feltételeiről való gondoskodás; az éves munkatervek és szakmai beszámolók határidőben történő kidolgozása és a végrehajtáshoz szükséges feltételek biztosítása; a Fővárosi Levéltár szakmai hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének megtartása és megerősítése.
Állás FPH016/97/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Pályázati feltételek:   a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-ának (1) bekezdésében, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (Vhr.) 6/D. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint Levéltárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki rendelkezik: mesterfokozatú szakirányú szakképzettséggel, és tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez. büntetlen előéletű, és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; a Vhr. 2. § (1) bekezdésének megfelelően magyar állampolgárság; a Vhr. 2. § (3) bekezdése alapján a magasabb vezető beosztás ellátásához szükséges magyar nyelvtudás; a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn; vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egyetemi szintű levéltáros szakképzettség tudományos fokozat kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység levéltárban szerzett legalább öt éves vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, amely összhangban van a Fővárosi Levéltár és a főigazgatónak a pályázati felhívásban ismertetett feladataival;  az intézmény működtetésére vonatkozó, a humánerőforrással kapcsolatosan is kidolgozott, a költséghatékony gazdálkodás követelményeinek megfelelő vezetői koncepció;  részletes szakmai önéletrajz és tudományos-szakmai publikációs jegyzék; a végzettséget és szakképzettséget, a tudományos fokozatot igazoló okiratok másolata (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetben való bemutatása); a nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetben való bemutatása); három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll közlevéltárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat; nyilatkozat arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszűnteti; a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejének elfogadására vonatkozó nyilatkozat, nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.    A csatolandó dokumentumok egyszeri hiánypótlására a beadást követő két munkanapon belül van lehetőség.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő   A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, várhatóan 2018. 05. 16. napjától 2023. 05. 15. napjáig.   A munkavégzés helye: Budapest Főváros Levéltára (1139 Budapest, Teve u. 3-5.) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (2) bekezdés szerint a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg főlevéltáros közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A Vhr. 6/G. § alapján közművelődési intézmény, múzeum, könyvtár vagy a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti általános levéltár (a továbbiakban: általános levéltár) vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A kinevezésben 4 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.   A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28. A benyújtás helye, módja: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályán (1052 Budapest, Városház u. 9-11., III. emelet 441-es szoba) személyesen, munkanapokon 9.00-14.00 óra között. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat főigazgatói álláshely betöltésére”.   A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 15. § (3) bek. b) pontja alapján a kultúráért felelős miniszter egyetértésével dönt az intézményvezető személyét illetően, a pályázati határidő lejártát követő első ülésén. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.   A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.   A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály 061 999-8288-as vagy a Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály 061 327-1113-as telefonszámán kérhető.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
2018.02.28 2018.04.30 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő   A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, várhatóan 2018. 05. 16. napjától 2023. 05. 15. napjáig.   A munkavégzés helye: Budapest Főváros Levéltára (1139 Budapest, Teve u. 3-5.) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (2) bekezdés szerint a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg főlevéltáros közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A Vhr. 6/G. § alapján közművelődési intézmény, múzeum, könyvtár vagy a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti általános levéltár (a továbbiakban: általános levéltár) vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A kinevezésben 4 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.   A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28. A benyújtás helye, módja: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályán (1052 Budapest, Városház u. 9-11., III. emelet 441-es szoba) személyesen, munkanapokon 9.00-14.00 óra között. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat főigazgatói álláshely betöltésére”.   A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 15. § (3) bek. b) pontja alapján a kultúráért felelős miniszter egyetértésével dönt az intézményvezető személyét illetően, a pályázati határidő lejártát követő első ülésén. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.   A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.   A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály 061 999-8288-as vagy a Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály 061 327-1113-as telefonszámán kérhető.
Dokumentumok
Fájl Leírás
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.01.25