Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

Városigazgatóság Főosztály

Hivatalos név:Városigazgatóság Főosztály

Székhelye:Budapest

Postai címe:1052 Budapest Városház u. 9-11.

Levelezési címe:1840 Budapest

Telefonszám(ok):+36 (1) 327-1132

Telefax szám(ok):+36 (1) 327-1845

Vezető:Németh László főosztályvezető

Elektronikus levélcím(ek):NemethL@budapest.hu

Feladat és hatáskör:

Feladat és hatáskör:
A Városigazgatóság Főosztály alapvető feladata a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó műszaki jellegű közszolgáltatások, továbbá az azokat ellátó gazdasági társaságok – a Budapesti Közlekedési Központ Zrt., a Budapest Közút Zrt., valamint a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. és leányvállalatainak – szakmai felügyelete, valamint az ezzel összefüggő hivatali feladatok ellátása.
Közvetlen főosztályvezetői irányítás alatt ellátott feladatok:
 • a településüzemeltetéssel kapcsolatos városgondnoki feladatok ellátása, a városüzemeltetési monitoring rendszer működtetése (telefonszámok: +36 (1) 999-9146; +36 (1) 999-8153; +36 (1) 999-81-73);
 • szmogriadó-terv kidolgozásával kapcsolatos hivatali feladatok, szmogriadó esetén a főpolgármester levegőtisztaság-védelmi államigazgatási, hatósági feladatainak ellátását (telefon: +36 (1) 327-11-61, továbbá: http://budapest.hu/Lapok/szmog.aspx );
 • a környezeti állapotértékeléssel, valamint a települési környezetvédelmi programmal kapcsolatos döntéseket ( http://budapest.hu/Lapok/Hivatal/Kornyezetvedelem.aspx ), továbbá az azokkal összefüggő és egyeztetésre megküldött társfőosztályi, valamint a kerületek és az agglomerációs települések által előkészített tervezetek véleményezése (telefon: +36 (1) 327-11-61).
A Városigazgatóság Főosztályon belül működő osztályok:
 • Közlekedési Közszolgáltatási Osztály (vezetője: Vedrődiné dr. Juhász Éva) feladata a szakterületét érintő közszolgáltatási, feladatellátási keret- és éves szerződésekkel, bérleti, üzemeltetési megállapodásokkal, üzleti tervekkel kapcsolatos döntések előkészítése, illetve egyéb hivatali feladatok ellátása a következő gazdasági társaságok tekintetében: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Telefonszámok: +36 (1) 999-9241; +36 (1) 999-8023
Közútkezelési kérdésekben:
     • meghatározott ellenőrzési jellegű közútkezelői feladatokat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság látja el
Elérhetőség: +36 (1) 301-7500 és http://fori.hu/Ugyeleti_es_informacios_kozpont ;
     • meghatározott operatív közútkezelői feladatokat (pl. forgalomtechnikai létesítmények fenntartása, működtetése, karbantartása, felújítása) a Budapest Közút Zrt. látja el;
Elérhetőség:
     • meghatározott [i] stratégiai közútkezelői feladatokat (pl. forgalomszervezés, tervezés) a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. látja el;
 • Kommunális Közszolgáltatási és Környezetügyi Osztály (vezetője: dr. Bakos Richárd) feladata a szakterületét érintő közszolgáltatási, keret- és éves szerződésekkel, bérleti, üzemeltetési megállapodásokkal, éves beszámolókkal, üzleti tervekkel kapcsolatos döntések előkészítése, illetve egyéb hivatali feladatok ellátása a következő gazdasági társaságokkal kapcsolatban: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt., Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt., Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt., Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft., FTSzV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft., BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., Fővárosi Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Várgondnokság Nonprofit Kft és Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piaci Igazgatósága.
Telefonszámok: +36 (1) 327-1585; +36 (1) 327-1465; +36 (1) 327-1572
     • Köztisztasággal, közterületek tisztántartásával, elhagyott hulladékokkal, hulladékszállítással kapcsolatos ügyek: +36 (1) 327-1437; +36 (1) 999-9146; +36 (1) 999-8153; +36 (1) 999-81-73
     • Zajvédelemmel kapcsolatos ügyintézés: +36 (1) 327-1363
     • Kiemelt közcélú zöldterületek, Duna parti vagyonkezelt zöldfelületek és fővárosi tulajdonú zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos ügyek: +36 (1) 999-9034; +36 (1) 999-9086
     • Erdőgazdálkodás, kiemelt közcélú zöldterületeket érintő fakivágási kérelmek tulajdonosi-, illetve rendelkezésre jogosult hozzájárulások, zöldfelület-kezelői szakvélemények: +36 (1) 327-1128
     • A Főváros területén elhelyezkedő természeti értékek védetté nyilvánításával, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos, illetve természetvédelmi hatósági és szakhatósági ügyek: +36 (1) 327-1571
     • Fővárosi Környezetvédelmi Alap pályázatai: +36 (1) 327-1158
     • Temetkezéssel, kegyeleti közszolgáltatással kapcsolatos ügyek:+36 (1) 327-1448
     • Ár- és belvízvédekezés, általános vízrendezés, fürdőügyi feladatok: +36 (1) 327-1369
     • Vízellátással kapcsolatos feladatok:
     • Víz- és csatornahálózattal kapcsolatos ügyek:
     • Települési folyékony hulladékkezelés, hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevevőinek adatkezelése, ehhez kötődő hatósági feladatok:
     • Közvilágítás, díszvilágítás, távhő ügyek: +36 (1) 327-1156; +36 (1) 999-8143;
     • Kéményseprési ügyek: +36 (1) 327-1605
 • Közterület-használati Osztály (vezetője: Lőcse Mónika) feladatkörébe tartozik többek között a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeket érintő használati megállapodásokkal, közterületi filmfogatásokkal kapcsolatos döntések előkészítése, a közterület-használati hozzájárulással, valamint a jogosulatlan közterület-használatokkal kapcsolatos javaslatok előkészítése, valamint a felszíni és felszín alatti építmények, továbbá a közművek, valamint az azokkal összefüggő egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez, áthelyezéséhez, cseréjéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások megadásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Az Osztály saját oldaláról ( http://budapest.hu/Lapok/közterület-használat.aspx ) letölthető többek között a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek listája, a közterület-használatának engedélyezéséhez szükséges kérelem nyomtatványa, a Közterület-használati Osztály munkatársainak telefonszáma és az által ellátott ügyek, valamint a közterületek használatáról szóló Főv. Kgy. rendelet a díjakat tartalmazó melléklettel együtt.
Telefonszám: +36 (1) 327-1586
 • Közgazdasági és Pénzügyi Osztály (vezetője: Kovács Gábor) feladata a Városigazgatóság Főosztály feladatkörével kapcsolatos közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátása.
Telefonszámok: +36 (1) 327-1470; +36 (1) 999-93-81; +36 (1) 327-1376; +36 (1) 999-83-03


 


Közzététel dátuma: 2018.06.28