Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

Városépítési Főosztály

Hivatalos név:Városépítési Főosztály

Székhelye:Budapest

Postai címe:1052 Budapest Városház utca 9-11.

Telefonszám(ok):+36 (1) 327-1153

Vezető:Mártonffy Miklós

Elektronikus levélcím(ek):martonffy.miklos@budapest.hu

Feladat és hatáskör:

Városfejlesztési Osztály
Építészeti Értékvédelmi Csoport
Előkészíti a fővárosi helyi védettség alá helyezésre, valamint annak megszüntetésére vonatkozó javaslatokat, kiírásra és elbírálásra az Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázatát, a megállapodás megkötését a vissza nem térítendő támogatást elnyert pályázókkal, kiírásra és elbírálásra a Műemléki Keret pályázatát, a megállapodás megkötését a vissza nem térítendő támogatást elnyert pályázókkal, a főpolgármester településképi véleményét a fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében, az elsőfokú építésügyi hatósági eljárásokhoz.
Városmegújító Csoport
Előkészíti a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből a kerületi önkormányzatok részére juttatható támogatással kapcsolatos döntést, valamint a kerületi önkormányzatokkal kötendő támogatási szerződéseket, valamint a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek juttatható támogatással kapcsolatos döntést, és a nyertes pályázókkal kötendő támogatási szerződéseket.
Közreműködik a Városüzemeltetési Főosztállyal a közvilágítási berendezés létesítésével és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásához szükséges koncepció, stratégiai terv, valamint szabályozás szakmai előkészítésében és kidolgozásában.
Közreműködik a Városüzemeltetési Főosztállyal az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a felszíni és felszín alatti építmények, továbbá a közművek, valamint az azokkal összefüggő egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez, áthelyezéséhez, cseréjéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások kiadásával, valamint a Városüzemeltetési Főosztály vagyongazdai feladatkörébe tartozó közterületeket érintő igénybevételi megállapodások megkötésével kapcsolatos feladatok ellátásához, és a közterület-használati ügyekben készülő előterjesztésekhez szükséges szakmai előkészítésben.
Terület- és Településfejlesztési Csoport
Előkészíti döntésre, véleményezésre és végrehajtásának szervezésére a terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos döntéseket, a főváros Településfejlesztési Koncepcióját, a főváros Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, a főváros Területfejlesztési Koncepcióját, Stratégiai és Operatív Programját.
A területfejlesztési tervezéssel összefüggésben nyomon követi és értékeli a fővárosi területfejlesztési programok végrehajtását, előkészíti a főváros gazdaságfejlesztési, befektetés-, valamint munkahelyteremtés-ösztönző, településfejlesztési vonatkozású feladatait.
Előkészíti a kerületek határain átnyúló, valamint összvárosi jelentőségű településfejlesztési feladatokkal kapcsolatos döntéseket.
Városrendezési Osztály
Előkészíti a településrendezéssel kapcsolatos döntéseket, a hatályos Fővárosi településszerkezeti terv és a Fővárosi rendezési szabályzat felülvizsgálatát, eseti módosítását, a Fővárosi településszerkezeti tervvel, a Fővárosi rendezési szabályzattal összhangban a Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget területére Duna-parti Építési Szabályzat megalkotását, valamint a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvény hatálya alá tartozó területre a Városligeti építési szabályzat módosítását, a főváros területét érintő területrendezési tervek, koncepciók, programok véleményezését, fővárossal közvetlenül határos agglomerációs települések, valamint a fővárosi kerületek településrendezési eszközeinek egyeztetési eljárásában az Önkormányzat véleményét.
 
Előkészíti továbbá:
 
  • a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Kormányrendelet 3. melléklet 3.1. 9. pont szerinti szakhatósági feladatot,
 
  • a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Kormányrendelet 5. melléklet I.7. és III.2. pontok szerinti szakhatósági feladatot,
 
  • a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. melléklet B) 2. pont szerinti szakhatósági feladatot,
  • a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdés f) pontja szerinti szakhatósági feladatot,
  • a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi létesítményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti megkeresést.
    Ellátja:
 
  • a főjegyző nevében a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1.4. pontja szerinti szakhatósági feladatot,
  • a fővárosi településrendezési eszközök készíttetése és módosítása során az egyeztetési eljárás lefolytatását.


Közzététel dátuma: 2016.02.29